Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Cropping systems in the Vu Gia Thu Bon river basin, Central Vietnam: On farmers' stubborn persistence in predominantly cultivating rice
Tạp chí:
ISSN: 1573-5214
Tên tạp chí NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences (1573-5214, E-ISSN: 2212-1307)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ROYAL NETHERLANDS SOC AGR SCI
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 80
Trang: 1-13
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Rui Pedroso (Chính), Trần Đăng Hòa, Nguyễn Thị Minh Hòa, Lê Văn An, Lars Ribble, Trần Đăng Khoa, Lê Khắc Phúc
File đính kèm:
  1. 25-NJAS_Rui_2017.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573521416300549