Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Pontryagin Principles in Infinite Horizon in the Presence of Asymptotical Constraints
Tạp chí:
ISSN: 2305-221X
Tên tạp chí Vietnam Journal of Mathematics (2305-221X (eISSN: 2305-2228))
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER SINGAPORE PTE LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2016
Tập: doi:10.1007/s10013-z
Số:
Trang: 1-19
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Joël Blot (Chính), Ngô Thời Nhân
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://dx.doi.org/10.1007/s10013-016-0205-z