Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến tình hình sử dụng đất ở huyện Hòa vang, thành phố Đà Nẵng
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang: 561-569
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Đặng Châu Trường Vy, Nguyễn Thị Nhật Linh, Trương Đỗ Minh Phượng
Thuộc đề tài: 0