Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Making curricula competence-oriented at Vietnamese Universities
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tropicultura (0771-3312)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Belgian Administration for Development Cooperation
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2017
Tập: NS
Số: 3
Trang: 3-19
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Tác giả: Bosma R. H.,, Lê Đình Phùng, Lê Văn An, An V. Ngo, Hang M. T. Tran,, Tran T. M. Hang, Phạm Hồng Sơn, Wals A.
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/512761