Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu hiện trạng phân bố và chuỗi cung ứng tre tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 126
Số: 3B
Trang: 75-86
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Quế (Chính), Trần Nam Thắng
Đề tài liên quan: 0