Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa và cấu trúc của polysaccharide tách chiết từ nấm Thượng hoàng (Phellinus linteus (Berk. Et Curt.) Teng)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 7
Số: 1
Trang: 67 - 75
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Lê Lâm Sơn, Trần Văn Khoa, Hồ Minh Tùng
Đề tài liên quan: 0