Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của nấm Thường hoàng (Phellinus linteus (Berk. Et Curt.) Teng) trồng tại Việt Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập: 6
Số: 1
Trang: 107 - 116
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Lê Lâm Sơn, Lê Trung Hiếu
Đề tài liên quan: 0