Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Study on the antioxidant activities of the aerial parts and some compounds isolated from Archidendron clypearia ((Jack) I. Niels). Part 2. Isolating, determining structure and antioxidant capability of some compounds from ethyl acetate and chloroform extract
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Journal of Science and Technology
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập: 54
Số: 4
Trang: 452 - 459
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), ,Nguyễn Thị Hoài, Võ Thị Mai Hương, Trần Thị Văn Thi
Đề tài liên quan: 0