Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Antioxidant activities of the aerial parts and some compounds isolated from Archidendron clypearia ((Jack) I. Niels). Part 1. The antioxidant activities of extracts from Archidendron clypearia ((Jack) I. Niels
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hue University Journal of Sciences, Natural Science
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập: 116
Số: 2
Trang: 27-33
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Võ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hoài, Trần Thị Văn Thi
Đề tài liên quan: 0