Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của hệ gốm áp điện không chì (1-x)Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5TiO3-x(Bi0.88Nb0.12)FeO3
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Các tạp chí khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ (27)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Các Trường Đại học khác
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2016
Tập: 6
Số: 1
Trang: 29
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Liên Phương, Nguyễn Trường Thọ, Nguyễn Thị Mỹ Chi (Chính)
Đề tài liên quan: 0