Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết đến tính chất nhiệt điện của gốm CuAlO2
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 8
Số: 1
Trang: 79
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang (Chính), Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng, Lê Thị Liên Phương
Đề tài liên quan: 0