Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Biến đổi văn hóa ẩm thực của cư dân đầm phá ở Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Huế Xưa và nay
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 3-4
Trang: 56-66
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn (Chính)
Thuộc đề tài: 0