Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hệ thống và đánh giá các công trình nghiên cứu về văn hóa và biến đổi văn hóa tộc người ở miền Trung và Tây Nguyên
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội thảo "Hệ thống hóa, đánh giá các công trình nghiên cứu về tộc người và công tác dân tộc vùng miền Trung, Tây Nguyên"
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn (Chính), Trần Thị Thúy Hằng
Thuộc đề tài: 0