Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Khả năng điều tiết nước mưa của hệ thống hồ ao vùng Thành Nội, thành phố Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 126
Số: 7A
Trang: 213-218
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng (Chính)
Đề tài liên quan: 0