Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hệ thống, đánh giá các công trình nghiên cứu về tộc người Việt ở TTH (nghiên cứu trường hợp cộng đồng ngư dân đầm phá TTH), in trong hội thảo "Hệ thống hóa, đánh giá các công trình nghiên cứu về tộc người và công tác dân tộc vùng miền Trung,Tây Nguyên,diễn ra ngày 25/4/2017 do Ủy ban Dân tộc, Học viện Dân tộc tổ chức
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Khác
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Trần Mai Phượng (Chính), Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Chí Ngàn, Nguyễn Mạnh Hà
Thuộc đề tài: 0