Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hình thái, kích thước và độ hữu thụ hạt phấn của loài Tràm gió (Melaleuca cajuputi Powell)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm – NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.ISBN: 978-604-947-641-9
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang: 941-946
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng
Thuộc đề tài: 0