Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Định hướng một số kỹ năng cơ bản cho sinh viên ngành sư phạm
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học sư phạm - Đại học Huế: Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo – NXB Thông tin và truyền thông. ISBN: 978-604-80-2343-0
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang: 414-420
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng, Nguyễn Văn Quang
Thuộc đề tài: 0