Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Chiến lược sinh sản của Tràm gió (Melaleuca cajuputi)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp ISSN: 08-66-7675
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập: 02-2016
Số: 18
Trang: 73-76
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng
Thuộc đề tài: 0