Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng sử dụng vườn trường vào giáo dục môi trường trong dạy học ở một số trường trên địa bàn thành phố Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học & Giáo dục ISSN 1859-1612
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số: 02(38)
Trang: 73-81
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng
Thuộc đề tài: 0