Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thành phần loài và khóa định loại các loài thực vật họ Cau (Arecaceae) ở thành phố Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học & Giáo dục ISSN 1859-1612
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số: 04(36)
Trang: 70-76
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng
Thuộc đề tài: 0