Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Khả năng phòng hộ và giá trị kinh tế của keo lưỡi liềm trên đát cát ven biển tỉnh Quảng Trị.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 8
Trang: 143 – 152
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Thị Liệu (Chính), Đặng Thái Dương, Trần Nam Thắng
Đề tài liên quan: 0