Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Diversify of lactic acid bacteria in vegetable-based and meat-based fermented foods produced in the central region of Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2471-1888
Tên tạp chí AIMS MICROBIOLOGY (2471-1888)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản AMER INST MATHEMATICAL SCIENCES-AIMS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2017
Tập: 3
Số: 1
Trang: 61-70
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Yen Thi Ngoc Phan (Chính), Minh Thuy Tang, Tu Thi Minh Tran, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Hiền Trang, Takeshi Tsuruta, and Naoki Nishino
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://dx.doi.org/10.3934/microbiol.2017.1.61