Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến nắng suất lúa trên đất phù sa tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số: 13
Trang: 39-44
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Nguyễn Đức Thành, Đỗ Đình Thục, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Mạnh Hùng
Đề tài liên quan: 0