Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu khả năng tạo bùn hạt hiếu khí ứng dụng xử lí nước thải ao nuôi tôm trong bể phản ứng theo mẻ luân phiên
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: tháng 3
Số:
Trang: 144-150
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Tác giả: Nguyễn Tử Minh (Chính), Lê Văn Dân
Đề tài liên quan: 0