Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của mật độ lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)
Tạp chí:
ISSN: 1859 - 1388
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388, E-ISSN: 2615-9678)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2012
Tập: 71
Số: 2
Trang: 223 - 230
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chính), Nguyễn Tử Minh
File đính kèm:
  1. 206.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://hueuni.edu.vn/portal/data/doc/tapchi/206.pdf