Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Study on Stability of Aerobic Algal-bacterial Granular Sludge in A Continuous Flow Reactor
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Japanese Journal of Water Treatment Biology
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập: 36
Số:
Trang: 55
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Tác giả: Johan Syafri Mahathir Ahmad (Chính), Wei Cai, Meishan Jin, Zhongfang Lei, Zhenya Zhang, Nguyễn Tử Minh
Đề tài liên quan: 0