Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Impact of Forage Fertilization with Urea and Composted Cattle Manure on Soil Fertility in Sandy Soils of South-Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 1687-8159
Tên tạp chí International Journal of Agronomy (1687-8159, E-ISSN: 1687-8167)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản HINDAWI LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang: 1-14
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Hải Quân, Nguyễn Xuân Bả, Trần Thanh Hải, Keenan C. McRoberts (Chính), Quirine M. Ketterings, David Parsons, Charles F. Nicholson, Debbie J.R. Cherney
Đề tài liên quan: 0