Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá thực trạng khai thác và tiêu thụ lâm sản ngoài gỗ ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: Tháng 3
Trang: 184-191
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Quang Vĩnh (Chính), Hoàng Huy Tuấn, Hoàng Dương Xô Việt, Nguyễn Duy Phong, Lê Thị Phương Thảo
Đề tài liên quan: 0