Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng, mật độ ban đầu, cường độ ánh sáng lên sự phát triển vi tảo Thalassiosira weissflogii (grunow) Fryxell & Hasle 1977 và thử nghiệm nuôi sinh khối
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 8
Trang: 103-109
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Ngô Hữu Toàn (Chính), Nguyễn Tử Minh, Trần Nguyên Ngọc
Đề tài liên quan: 0