Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DẦU ĐẬU NÀNH ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ NÂU (Scatophagus argus) NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 10
Trang: 106-111
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Ngô Hữu Toàn (Chính), Nguyễn Tử Minh, Hoàng Nghĩa Mạnh, Trần Nguyên Ngọc
Đề tài liên quan: 0