Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của manh mún đất đai đến sản xuất lúa tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Kinh tế sinh thái
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 52
Trang: 5-11
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Nguyễn Thị Nhật Linh, Dương Quốc Nõn, Trương Đỗ Minh Phượng, Võ Thị Ngân Tranh
Thuộc đề tài: 0