Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Kinh tế sinh thái
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 52
Trang: 58-64
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Nhật Linh, Đinh Vui, Trương Thị Diệu Hòa
Thuộc đề tài: 0