Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ứng dụng mô hình Hedonic xác định các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà cho thuê trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Kinh tế sinh thái (1859-2317)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Kinh tế sinh thái
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 52
Trang: 122-127
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Thị Nhật Linh (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Dương Quốc Nõn
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/3348