Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp: trường hợp nghiên cứu tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Kinh tế sinh thái (1859-2317)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Kinh tế sinh thái
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 52 (T1)
Trang: 99-104
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Dương Thị Thu Hà
Đề tài liên quan: 0