Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu thực trạng người nông dân bỏ ruộng trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang: 534-541
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Nguyễn Thị Nhật Linh, Phùng Nhật Tuyên, Dương Quốc Nõn, Trương Đỗ Minh Phượng
Thuộc đề tài: 0