Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá hiệu quả của mô hình cánh đồng mẫu lớn tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình theo hướng sử dụng và quản lý đất bền vững
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang: 554-560
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Nhật Linh, Dương Quốc Nõn
Thuộc đề tài: 0