Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Fishery Communities' Perception of Climate Change Effects on Local Livelihoods in Tam Giang Lagoon, Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Redefining Diversity & Dynamics Of Natural resources management In Asia
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: Volume 3
Trang: 111 - 123
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chính), Trần Nam Thắng
Đề tài liên quan: 0