Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa đến cảnh quan trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập: 1
Số:
Trang: 1195-1202
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Hoàng Ngọc Hướng, Trương Đỗ Minh Phượng
Thuộc đề tài: 0