Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ứng dụng GIS và mô hình thủy lực lồng ghép biến đổi khí hậu vào quy hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn, Bình Định
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang: 177-187
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Anh, Trương Đỗ Minh Phượng
Thuộc đề tài: 0