Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ỨNG DỤNG CHỈ SỐ STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX (SPI) ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HẠN HÁN VỤ HÈ THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Kinh tế sinh thái (1859-2317)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Kinh tế sinh thái
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 53
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Nguyễn Thị Nhật Linh, Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trương Đỗ Minh Phượng
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/