Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ứng dụng công nghệ ảnh viễn thám kết hợp dữ liệu khí tượng xây dựng bản đồ nguy cơ hạn hán phục vụ sản xuất nông nghiệp: trường hợp nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 112
Số: 13
Trang: 149-161
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trần Trung Hiếu, Trương Đỗ Minh Phượng
Thuộc đề tài: 0