Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Usage of indices for mapping built-up and open space areas from Landsat 8 OLI imagery: A case study of Da Nang city, Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Proceedings of the ESASGD 2016
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang: 178-283
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trương Đỗ Minh Phượng
Thuộc đề tài: 0