Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của thức ăn lên men bởi Pichia kudriavzevii đến khả năng sinh trưởng của gà ri
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 126
Số: 3A
Trang: 107
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Trần Thị Thu Hồng (Chính), Lê Văn An, Phan Thị Hằng
Đề tài liên quan: 0