Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of Fermented Rice Bran and Cassava Waste on Growth Performance and Meat Quality of Crossbred Pigs
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí World Journal of Agricultural Research
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập: 4
Số: 5
Trang: 132-138
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Trần Thị Thu Hồng (Chính), Lê Văn An, Phan Thị Bé, Jan Erik Lindberg
Đề tài liên quan: 0