Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Lồng ghép các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu vào phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Huế đến năm 2002
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2015
Tập: 112
Số: 13
Trang: 223-234
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh (Chính), Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Phúc Khoa
Đề tài liên quan: 0