Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Bất cập giữa chính sách và thực tiễn trong giam sát đầu tư cộng đồng xây dựng nông thôn mới
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Phát triển bền vững vùng
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 7
Số: 1
Trang: 21-29
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Trương Quang Hoàng (Chính), Hoàng Mạnh Quân, Ngô Hữu Toàn, Nguyễn Thiện Tâm, Trần cảnh Thắng
Đề tài liên quan: 0