Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng trong các hoạt động của trường học
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Book sections, Biến đổi khí hậu: Tác động, thích ứng và chính sách nông nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2011
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Thành (Chính), Đặng Thu Phương, Ngô Văn Chung, Hoàng Mạnh Quân
Đề tài liên quan: 0