Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Quá trình xây dựng và phát triển các tổ chức mặt trận ở Thừa Thiên - Huế trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập: 310
Số: 9
Trang: 82-87
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trần Văn Lực
Thuộc đề tài: 0