Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trường đại học trong giai đoạn hiện nay
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập”, Trường Đại học Quảng Bình
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang: 132-137
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Văn Lực
Thuộc đề tài: 0