Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh qua dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học”, Nxb Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang: 415-419
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Văn Lực
Thuộc đề tài: 0